Telephone Directory

 

 

  
Sl No Name Telephone Nos.
1 Reception 020-67080400  
2 Shri Ravi Kant, CMD 020-67080401
3 Shri D. Banerjee, Director/HR 020-67080402
4 Shri S. K. Rout, Director/Operations 020-67080403
5 Shri Prakash Agarwala, Director/Finance 020-67080404
6 Shri Praveen Kumar Pandey, GM/Finance 020-67080410
7 Shri Shailesh Vagerwal. GM/Operations 020-67080411
8 Shri Deepak U. Deshmukh, GM/QA R&D 020-67080412
9 Shri Avinash S. Tarhawadkar, JT.GM/HR 020-67080413
10 Shri Rajat Saxena, JT.GM/BD 020-67080414
11 Shri Pankaj Kandalkar, DGM/OP 020-67080415
12 Shri Prashant Singh, DGM/OP 020-67080416
13 Shri Saurabh Mishra, DGM/Fin 020-67080417
14 Shri Md. Shahir Farooqui, DGM/HR 020-67080418
15 Shri Pratap Keshari Samal, WM/Q 020-67080419
16 Shri B. K. Mishra, WM/MOD 020-67080420